طی نامه شماره 3/132/3258پ  مورخ 1394/8/9 از سوی معاونت محترم تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در صورتجلسه شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر مورخ 1394/7/7 مجوز پذیرش پزشک پژوهشگر جهت مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان صادر گردید.

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400