بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هپاتیت B و C در بیمارستان رازی از پاییز ۸۲ تا تابستان ۸۳

راهنما: دکتر محمود یوسفی مشهور

مشاور: دکتر ابتین حیدر زاده

مولف: دکتر نسیم مسعود نیا (دکترای عمومی)

۱۳۸۳

مقایسه تاثیر بکارگیری اماده سازی روده بزرگ به روش متداول و روش استفاده از سدیم فسفات خوراکی (فلیت فسفورسودا) بر میزان پذیرش پاکسازی روده بیماران تحت کولونوسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در سال ۸۴

راهنما : دکتر محمود یوسفی مشهور , دکتر عاطفه قنبری

مشاور: طاهره خالقدوست

مولف: سیده مریم ابراهیم موسوی (کارشناسی ارشد)

۱۳۸۴

بررسی فراوانی نسبی زخم اروزیون های پپتیک در بیماران مبتلا به انواع کولستاز در بیمارستان رازی رشت بین سالهای ۸۴و ۸۳

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاورین: دکتر محمود یوسفی مشهور و دکتر آبتین حیدرزاده

مولف: دکتر علیرضا محجوب (دستیار داخلی)

۱۳۸۴

بررسی فراوانی انتی بادی بر علیه پروتیین وابسته به ژن سیتوتوکسین (CagA-Ab) هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی در استان گیلان طی سالهای ۸۴-۸۵

راهنما: دکتز فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر محمود یوسفی مشهور

مولف: دکتر رکسانا عباسی (دستیار داخلی)

۱۳۸۴

بررسی توزیع فراوانی خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی لپتوسپیروز در استان گیلان طی اردیبهشت ۸۲ الی مهر ۸۴

راهنما:‌ دکتر آبتین حیدرزاده

مشاور: دکتر حمیدرضا هنرمند

مولف: دکتر ریحانه جعفر شاد (دکترای عمومی)

۱۳۸۵

بررسی ارتباط سطح سرمی HBV DNA با یافته های هیستولوژی کبد در افراد ناقل غیرفعال ویروس هپاتیت B

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاورین: دکتر کیوان امینیان و دکتر زهرا عطرکار روشن

مولف: دکتر رحمت الله رفیعی دستگردی (دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۸۵

بررسی یافته های هیستوپاتولوژیک کبد در بیماران همودیالیزی مزمن مبتلا به هپاتیت B مخفی شهر رشت

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: دکتر محمود یوسفی مشهور

مولف: دکتر احمد صادقی (دستیار فوق تخصصی گوارشی بالغین)

۱۳۸۶

مقایسه رژیم های درمانی (سه داروئی، چهار داروئی و Sequential) در ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری

راهنما: دکتر کیوان امینیان

مشاور: دکتر عاطفه قنبری

مولف: دکتر فرزانه فرساد (دستیار داخلی)

۱۳۸۷

بررسی فراوانی نسبی علل خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت از فروردین ۸۵ لغایت شهریور ۸۶

راهنما: دکترکیوان امینیان

مشاور: دکتر محمود یوسفی مشهورو زهرا عطرکار روشن
مولف: دکتر افشین غفاری (دکترای عمومی)

۱۳۸۷

شیوع هپاتیت B و C در بیماران همودیالیزی مزمن استان گیلان

راهنما:دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاوره: فرحناز جوکار

مولف: دکتر سید حسین میرپور (دستیار داخلی)

۱۳۸۷

بررسی تغییرات تست های کارکرد سطح تیروئیدیدر مبتلایان سیروز کبدی ناشی از هپاتیت B و C بستری در بخش گوارش بیمارستان رازی طی سالهای ۸۶ تا ۸۷

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: دکتر سید مجتبی مهرداد و زهرا عطرکار روشن

مولف: دکتر سیده ساحره مرتضوی (دستیار داخلی)

۱۳۸۷

بررسی ارتباط سطوح هورمونهای تیروئیدی با شدت درگیری کبد در بیماران مبتلا به سیروز کبدی غیر الکلی

راهنما: دکتر علیرضا استقامتی

مشاور: دکتر حسین فروتن , دکتر محسن نصیری طوسی ,دکتر سید امیر میر باقری و دکتر فریبرز منصور قناعی

مولف : دکتر افشین شفقی ( دستیار فوق تخصصی گوازش بالغین)

۱۳۸۷

بررسی فراوانی زیر گروههای سندرم روده تحریک پذیر در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان رازی طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۷

راهنما: دکتر کیوان امینیان

مشاور: دکتر عاطفه غنبری

مولف: دکتر صبا روحی ( دکترای عمومی )

۱۳۸۷

بررسی فراوانی اختلالات دیاستولیک و فاصله QT c طولانی در بیماران سیروز غیرالکلی بستری در بیمارستان رازی رشت در طی سالهای۸۹-۱۳۸۸

راهنما: دکتر افشین شفقی و دکتر ارسلان سالاری

مشاور: دکتر محمدرضا اقاجانخواه و مریم شکیبا

مولف : دکتر مهدیس افقی (دکترای عمومی)

۱۳۸۸

بررسی میزان آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی و متخصصین داخلی درباره عفونت هلیکوباکترپیلوری

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر سیروس غریب (دستیار داخلی)

۱۳۸۸

بررسی و تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیت C در بیماران همودیالیزی مبتلا به هپاتیت C در استان گیلان

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف:دکتر علی اکبر خالصی (دستیار داخلی)

۱۳۸۸

بررسی فراوانی انواع ضایعات پیش سرطانی معده در بستگان درجه اول بیماران مبتلا به سرطان معده در گیلان در سال ۱۳۸۷

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر محمود یوسفی مشهور

مولف: دکتر محمد بقایی (دستیارفوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۸۸

بررسی علل سیروز در بیماران بستری در بیمارستان رازی رشت در طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۶

راهنما: دکتر کیوان امینیان

مشاور: دکتر محمود یوسفی مشهور

مولف: دکتر مهسا احمد زاده (دکترای عمومی)

۱۳۸۸

بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در افراد مبتلا به NASH

راهنما:دکتر مسرور وهابی مقدم و دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: زهرا عطر کار روشن

مولف : دکتر نوفر کیانی (دکترای حرفه ای رادیولوژی)

۱۳۸۸

بررسی فراوانی اختلالات روانی(اضطراب-افسردگی) در سندرم روده تحریک پذیر طی سالهای (۸۷-۸۸)

راهنما: دکتر محمد جعفر مدبر نیا

مشاور: دکتر محمود یوسفی مشهور و دکتر زهرا عطر کار روشن

مولف: دکتر سید علیرضا میر صفای مقدم ( دکترای تخصصی روانپزشکی) و دکتر علی ایمانی (دکترای تخصصی روانپزشکی)

۱۳۸۸

بررسی عوارض جانبی مصرف داروهای خط اول ضدسل درمرکزآموزشی - درمانی رازی رشت

راهنما: دکتر سنبل طارمیان

مشاور: فرحناز جوکار

مولف : دکتر علی بیابانی (دکترای عمومی)

۱۳۸۸

بررسی فراوانی هپاتیت B در خانوادة بیماران مبتلا به عفونت هپاتیت مزمن B در مقایسه با مراجعه کنندگان برای اهدای خون برای اولین بار

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر مریم یاسری

۱۳۸۸

بررسی فراوانی نسبی علائم هپاتیت اتوایمیون در بیماران بستری شده در بخش گوارش بیمارستان رازی رشت از فروردین ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۷

راهنما: دکتر کیوان امینیان

مشاور:فرحناز جوکار

مولف: دکتر شهره قدرجانی ( دکترای عمومی)

۱۳۸۸

بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی شهر رشت پیرامون بیماری لپتوسپیروز در سال ۱۳۸۸

راهنما: دکتر سنبل طارمیان

مشاورین: دکتر کیوان امینیان ، فرحناز جوکار

مولف :دکتر کاوه اخلاصی (دکترای عمومی)

۱۳۸۸

بررسی نتایج عملکردی جراحی کاردیومیوتومی اصلاح شده هلر در آشالازی در مراکز رازی و آریای شهرستان رشت در طی سالهای ۱۳۷۵-۱۳۸۷

راهنما: دکتر منوچهر اقاجان زاده

مشاور: دکتر کیوان امینیان

مولف: دکتر مسعود نیارقی ( دکترای عمومی)

۱۳۸۹

بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک معده در بیماران مبتلا به متاپلازی روده ای (Intestinal metaplasia) پس از گذشت حداقل یک سال در استان گیلان

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر کیوان امینیان

مولف:‌ دکتر محمدرضا لبانی ( دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین )

۱۳۸۹

بررسی فراوانی ضایعات مخاطی دهان در افراد بالای ۳۰سال و عوامل خطر همراه آن در شهر رشت

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی و دکتر مریم ربیعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر علیرضا داداش زاده (دکترای عمومی- دندانپزشکی)

۱۳۸۹

بررسی فراوانی علل کلستاز در بیماران بستری در بیمارستان رازی شهر رشت در طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۶

راهنما: دکتر کیوان امینیان

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر محمد مشایخیان ( دکترای عمومی)

۱۳۸۹

بررسی فراوانی انواع NAFLD و عوامل همراه آن در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت طی یکسال (اردیبهشت ۱۳۸۷-۱۳۸۸))

راهنما : دکتر کیوان امینیان

مشاور: زهرا عطر کار روشن

مولف: دکترمهدی رمضان پور (دستیار داخلی)

۱۳۸۹

تعیین شاخصهای توده بدنی در مبتلایان به اختلالات فانکشال دارای علایم گوارشی فوقانی و تحتانی مراجعه کننده به کلینیکهای فوق تخصصی گوارش بررسی

راهنما: دکتر صبا فخریه اصل و دکتر کیوان امینیان

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر آزاده وقاری (دکترای عمومی)

۱۳۸۹

بررسی فراوانی بیماری دهان در بیماران آلوده به ویروس هپاتیت B و اهدا کنندگان خون سالم در استان گیلان (۱۳۸۸)

راهنما: دکتر مریم ربیعی

مشاور: دکتر فریبرز منصور قناعی

مولف: دکتر هادی گل شکن ( دکترای عمومی دندانپزشکی)

۱۳۸۹

بررسی یافته های کولونوسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بخش کولونوسکوپی بیمارستان آموزشی درمانی رازی شهر رشت طی سالهای ۱۳۸۵الی۱۳۸۷

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر سهره کاییدی مجد (دستیار داخلی)

۱۳۸۹

بررسی مقایسه ای تغییرات شاخص های داپلر در بیماران سیروزی با و بدون واریس مری

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر احمد علیزاده

مشاور: دکتر افشین شفقی

مولف: دکتر کامبیز اخوان رضایت ( دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین )

۱۳۸۹

ارتباط آلودگی هلیکوباکترپیلوری با سرطان کولون بیمارستانهای پورسینا و رازی

راهنما: دکتر زیور صالحی

مشاور: دکتر فریبرز منصور قناعی

مولف: محمد امین میری ( کارشناسی ارشد ژنتیک)

۱۳۸۹

بررسی الگوی فراوانی رنگ آمیزی سیتوکراتین هفت و بیست در مری بارت با استفاده از نمونه های آندوسکوپی

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر هادی حاجی زاده فلاح و مریم شکیبا

مولف: دکتر سحر عالی کلوکانی ( دکترای عمومی)

۱۳۸۹

بررسی شیوع پریتونیت سلی در بیماران مبتلا به آسیت مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی درمانی و خصوصی شهرستان رشت از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر افشین شفقی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر فرزاد بنی جلالی (دکترای عمومی)

۱۳۸۹

بررسی میزان ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری پس از درمان پنج دارویی (Quintuple) به مدت هفت روز با تینیدازول، آموکسی سیلین، کلاریترومایسین، بیسموت ساب سیترات و امپرازول در بیماران دیس پپتیک مقاوم به درمان

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر افشین شفقی

مولف: دکتر صیاد کاشف ( دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۸۹

بررسی یافته های دموگرافیک، بالینی و آندوسکوپیک بلع مواد سوزاننده در بیماران بستری در بیمارستان رازی و ۱۷شهریور رشت در سالهای 87-1380

راهنما: دکتر علیرضا بادسار و دکتر مرتضی رهبر طارمسری

مشاور: دکتر کیوان امینیان

مولف: دکتر حبیب الله ابیار (‌دکترای عمومی)

۱۳۸۹

بررسی فراوانی خونریزی گوارشی در بیماران بستری در ICU بیمارستان رازی و پورسینای رشت بین سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف:دکتر علی یار دانایی و دکتر مجتبی تاج بخش (دکترای عمومی)

۱۳۸۹

بررسی آگاهی و نگرش پرسنل درمانی بیمارستان رازی رشت نسبت به مراقبت از بیماران مبتلا به هپاتیت C

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف : دکتر پناه مسکین خدا(دکترای عمومی)

۱۳۸۹

بررسی موارد کیست هیداتید تشخیص داده شده در سطح بیمارستانهای شهر رشت (پورسینا-رازی-آریا-گلسار) طی سالهای۱۷۷-۱۳۸۷

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر مطهره جوادی (دکترای عمومی)

۱۳۸۹

بررسی کلانژیوکارسینوما و تعیین شیوع فاسیولیازیس در آنها در استان گیلان طی سالهای­۱۳۸۷-۱۳۸۸

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف:دکتر جاوید رسولیان(دکترای عمومی)

۱۳۸۹

بررسی میزان پپسینوژن نوع I و II ، گاسترین ۱۷و آنتی بادی IgG علیه هلیکوباکترپیلوری در افراد بالای ۵۰ سال با دیس پپسی مبتلا به ضایعات پیش سرطانی در پاتولوژی معده

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف:دکتر محمد یعقوب راجپوت(دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۸۹

بررسی همراهی عفونت هلیکوباکترپیلوری با آنژیوگرافی طبیعی و غیرطبیعی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری قلبی

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر ارسلان سالاری

مشاور: دکتر عاطفه قنبری

مولف:دکتر میثا نقدی پور(دکترای عمومی)

۱۳۸۹

بررسی فراوانی بیماری سلیاک در بیماران هیپوتیروئیدی درمانگاه غدد بیمارستان رازی رشت در سالهای (۸۷-۸۹)

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر مجتبی مهرداد

مشاور: فرحناز جوکار

مولف : دکتر سلیمه دودانگه ( دکترای عمومی)

۱۳۹۰

بررسی فراوانی هپاتیت C در خانواده درجه یک بیماران مبتلا به هپاتیت C در مقایسه با گروه کنترل

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر سیده مریم فروزش نیا (دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین )

۱۳۹۰

مقایسه یافته های سونوگرافی داپلر وریدهای پورت و هپاتیک راست در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت با جمعیت شاهد سالم

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر رقیه مولایی لنگرودی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر احسان صلح جو( دستیار فوق تخصصی رادیولوژی)

۱۳۹۰

بررسی ارزش تشخیصی Heliprobe جهت تشخیص هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به دیس پپسی در گیلان

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف:دکتر امید ثنائی (دکترای عمومی)

۱۳۹۰

بررسی مشخصات دموگرافیک و یافته های بالینی بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده (IBD) مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت طی ۶ ماه اول سال ۸۹

راهنما: دکتر کیوان امینیان

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر بهدخت سراجی (دکترای عمومی)

۱۳۹۰

شیوع برگشت محتویات معده به مری (GERD) در جمعیت شهری رشت در سال ۱۳۸۹

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر سپیده چاغروند و دکتر سید مهربد عطشانی (دکترای عمومی)

۱۳۹۰

بررسی برخی از عوامل مرتبط با پانکراتیت حاد در بیماران بستری شده در بیمارستانهای شهر رشت از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر مصطفی موذن(دکترای عمومی)

۱۳۹۰

بررسی نسبت غدد لنفاوی متاستاتیک به کل غدد لنفاوی برداشت شده و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کانسر معده

راهنما: دکتر حمیدسعیدی ساعدی

مشاور: دکتر افشین شفقی

مولف: دکتر شیما قاسمی(دکترای عمومی)

۱۳۹۰

بررسی تغییرات الکتروکاردیو گرافیک مسمومیت با حشره کش های ارگانوفسفات در بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان رازی رشت در سالهای ۸۷تا۸۹

راهنما: دکتر علیرضا بادسار و دکتر مرتضی رهبر طارمسری

مشاور: دکتر محمدرضا آقاجان خواه

مولف: دکتر منوچهر اکبرپور(دکترای عمومی)

۱۳۹۰

مقایسه دو رژیم پنج دارویی بر میزان ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران دیس پپتیک مقاوم به درمان

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر آتنا فروهری(دستیار داخلی)

۱۳۹۰

بررسی فراوانی انواع بیماریهای گوارش و کبد در بخش گوارش و اورژانس بیمارستان رازی طی سالهای ۸۵تا۸۹

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر اکبر نهایت بین ( دکترای حرفه ای)

۱۳۹۰

بررسی تظاهرات بالینی و پیامد بیماران مبتلا به بوتولیسم ارجاع شده به بیمارستانهای شهر رشت در بهار ۹۰

راهنما: دکتر رهبر و دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: دکتر علیرضا بادسار و مریم شکیبا

مولف: دکتر سعید سید قلی ( دکترای عمومی)

۱۳۹۰

بررسی فراوانی ویژگیهای بالینی و دموگرافیک بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده(IBD) و تهیه بانک اطلاعاتی در استان گیلان

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر معصومه شکرریز (دکترای عمومی)

۱۳۹۱

بررسی روشهای تشخیص علائم بالینی بیماران مبتلا به کلانژیت اسکلروزان در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت و مطب دوتن از فوق تخصص های گوارش در رشت از سال ۷۹ تا ۸۹

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر اردلان اخوان (دکترای عمومی)

۱۳۹۱

بررسی مثبت شدن anti-ccp در بیماران IBD

راهنما: دکتر افشین شفقی

مشاور: دکتر فریبرز منصور قناعی

مولف: دکتر مریم رستم نژاد (دکترای عمومی)

۱۳۹۱

بررسی ویژگیهای دموگرافیک آزمایشگاهی و بالینی بیماران مبتلا به هماتوشزی سرپایی مراجعه کننده به کلینیک های درمانگاهی و مطب های خصوصی اعضای هیات علمی دانشگاه و بیماران بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت از بهمن ماه ۱۳۸۹ تا دی ماه ۱۳۹۰

راهنما: دکتر صبا فخریه اصل و دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: دکتر کیوان امینیان

مولف: دکتر معصومه شفیعی ( دکترای عمومی)

۱۳۹۱

بررسی اسید سیتریک بر نتیجه تست تنفسی اوره در بیماران مبتلا به دیس پپسی همراه با عفونت H.pylori و مصرف کننده داروهای مهار کننده پمپ پروتون

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر محمدرضا شیخیان ( دستیار فوق تخصصی گوارش)

۱۳۹۱

بررسی آندوسکوپیک ضایعات پیش سرطانی معده در افراد بالای ۵۰ سال شهرستان لشت نشاء

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر همایون سخنور( دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین )

۱۳۹۱

بررسی فراوانی هپاتیت D در مبتلایان به هپاتیت B مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف :دکتر ماهر کردی ( دکترای عمومی)

۱۳۹۱

بررسی فراوانی نارسایی کبدی در مسمومیت با فسفیدآلومینیوم در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی رازی در سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۹

راهنما: دکترمرتضی رهبر و دکتر علیرضا بادسار

مشاور: دکتر افشین شفقی

مولف: دکتر مریم نمکچیان( دکترای عمومی)

۱۳۹۱

برررسی اثربخشی رژیم چهاردارویی 14 روزه ABOC(آموکسی سیلین، بیسموت، امپرازول، کلاریترومایسین) د رریشه کنی عفونت هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به گاستریت ناشی از هلیکوباکترپیلوری از خرداد ۹۰ تا شهریور ۹۰در یک کلینیک خصوصی در بندرانزلی

راهنما: دکتر افشین شفقی

مشاور: دکتر محمد رضا نقی پور

مولف: دکتر شیما حقانی

۱۳۹۱

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران با مشکلات گوارشی فوقانی، مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در سال ۹۱

راهنما: دکتر محمد فایزی برنجی و دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر خسرو عیسی زاده

مولف: مریم معادی ( کارشناسی ارشد میکروبیولوژی)

۱۳۹۱

بررسی توزیع فراوانی نسبی ژنوتیپ های cagA،vacA و babA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از بیوپسی معده بیماران مبتلا به مشکلات فوقانی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد در سال ۹۰

راهنما: دکتر محمد فایزی برنجی و دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر خسرو عیسی زاده

مولف: زینب پورقاسم ( کارشناسی ارشد میکروبیولوژی)

۱۳۹۱

بررسی فراوانی کبد چرب غیرالکلی در افراد دارای تشخیص سندرم متابولیک، دیابت، دیس لپیدمی، PCO، چاقی و اضافه وزن و شک به کبد چرب مراجعه کننده به درمانگاه های داخلی، غدد، مطب های فوق تخصصی گوارش، تغذیه و زنان شهر رشت

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر سحر نجفی مبارکی

۱۳۹۱

مقایسه اختلال عملکرد تیروئید در افراد دارای سنگ مجرای صفراوی مشترک و افراد سالم

راهنما : دکتر زهرا عباسی

مشاور: دکتر فریبرز منصور قناعی

مولف: دکتر جهانگیر حسین پور(دستیار داخلی)

۱۳۹۱

بررسی شیوع هپاتیت B و C و میزان اگاهی و نگرش پرستاران و گروه مقایسه در شهر رشت در خصوص هپاتیت های ویروسی B و C

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور:دکتر محمد رضا نقی پور

مولف: فرحناز جوکار (PHD)

۱۳۹۲

بررسی یافته های سونوگرافیک، آزمایشگاهی و پاتولوژیک بیماران مبتلا به NASH در طی سالهای ۸۹-۹۱

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر متینا پورقاسم و دکتر فاطمه جعفری (دکترای عمومی)

۱۳۹۲

بررسی اثر شیاف ناپروکسن در پیشگیری از پانکراتیت پس از ERCP در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت کارآزمایی بالینی دوسوکور (Randomized double blind prospective trial)

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر زهرا طاهر زاده ( دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۹۲

بررسی شدت فیبروز کبدی در بیماران دریافت کننده متوتروکسات به روش Fibro Scan

راهنما : دکتر دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر افشین شفقی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر علی عرفانی ( دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۹۲

مقایسه فراوانی کبد چرب غیرالکلی در بیماران پرده دیابتی و افراد سالم در بیمارستان رازی

راهنما : دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر جغفر نژاد

مولف: دکتر هادی خسروی (دستیار داخلی))

۱۳۹۲

بررسی میزان آگاهی و نگرش کارکنان شهرداری شهر رشت در خصوص هپاتیتهای ویروسی B و C

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر سید محمد پورعباس ( دکترای عمومی)

۱۳۹۲

پیامد درمان بیماران مبتلا به هپاتیت C در استان گیلان از ابتدای سال ۱۳۸۱تا پایان سال ۱۳۹۱

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر مازیار جمالی ( دکترای عمومی)

۱۳۹۲

بررسی میزان فراوانی تومور مارکرها در مبتلایان به بیماریهای هپاتیت B و C در یک دوره یک ساله در استان گیلان به مدت (مهر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۲)

راهنما: دکتر مهدی آسمار و دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر نور امیر مظفری

مولف: سمیه(سارا) یگانه ( کارشناسی ارشد زیست شناسی-میکروبیولوژی)

۱۳۹۲

بررسی هیستولوژیک هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپلازی پس از درمان ضد هلیکوباکترپیلوری، منتج از یک برنامه غربالگری

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر کوروش مجتهدی (‌دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۹۳

بررسی عوامل مرتبط با ریفلاکس گاستروازوفاژیال در بیماران مبتلا در مقایسه با گروه شاهد در مراجعه کنندگان به درمانگاه گوارش

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر هومن صمدی (دستیار داخلی)

۱۳۹۳

مقایسه میزان ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری در دو رژیم چهاردارویی آموکسی سیلین، بیسموت ساب سالیسیلات، امپرازول، کلاریترومایسین و آموکسی سیلین، بیسموت ساب سالیسیلات، امپرازول، جمی فلوکساسین

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر افشی شفقی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر زهرا پدرپور (دستیار داخلی)

۱۳۹۳

تعیین نمره معیار های ROKALLS و BLATCHFORDS در پیش بینی وضعیت بیماران مبتلا به خونریزی دستگاه گوارش فوقانی

راهنما: دکتر افشین شفقی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف دکتر مهسا محتشم (دستیار داخلی)

۱۳۹۳

مقایسه ی اثر مکمل روی بر بهبود علائم ریفلاکس گاستروازوفاژیال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان رازی رشت

راهنما: دکتر افشین شفقی و دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور:فرحناز جوکار

مولف: دکتر جلال حسن زاده (دستیار داخلی)

۱۳۹۳

بررسی فراوانی بیماریهای التهابی روده در استان گیلان از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱

راهنما:دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر مریم حق کردار(دستیار داخلی)

۱۳۹۳

مقایسه­ ی سطح کارسینوامبریونیک آنتی ژن (CEA) آنتی ژن در بیماران با آدنوکارسینوم های معده و گروه کنترل در مرکزآموزشی درمانی رازی

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر افشین شفقی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر فرهاد نبوی (دستیار داخلی)

۱۳۹۳

بررسی ارتباط بین میزان سطح سرمی گرلین پپیسنوژن 1 و پپسینوژن 2 در بیماران مبتلا به سرطان معده و گروه کنترل مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف:دکتر مسعود بقایی (د)

۱۳۹۳

بررسی ارزش تشخیصی یافته های تصویربرداری در مقایسه با پاتولوژی بیماران مراجعه کننده با توده کبدی از شهریور ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی و دکتر احمد علیزاده

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر فایزه برنجی باقری ( دستیار تخصصی رادیولوژی)

۱۳۹۳

بررسی فراوانی سنگ کیسه­ی صفرا در بیماران با علائم دیس پپسی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان رازی رشت در سال ۱۳۹۲

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی و دکتر احمد علیزاده

مشاور:دکتر محمد رضا نقی پور

مولف:دکتر یاسر فروتن ( دستیارتخصصی رادیولوژی)

۱۳۹۳

بررسی یافته های آزمایشگاهی و سونوگرافی کالر داپلر عروق کبدی و فیبرواسکن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

راهنما: دکتر احمد علیزاده و دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور:فرحناز جوکار

مولف:دکتر اوا روزدار (دستیار تخصصی رادیولوژی)

۱۳۹۳

مقایسه یافته های تشخیص داده شده قبل وبعد از کپسول آندوسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر مرتضی اسعسی (دستیار داخلی)

۱۳۹۳

مقایسه اثر 3 روش شیاف رکتال ناپروکسن، نیترات زیر زبانی و مصرف همزمان شیاف ناپروکسن و نیترات زیرزبانی در پیشگیری از پانکراتیت پس از ERCP در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر علی اخلاصی (دکترای فوق تخضضی گوارش بالغین)

۱۳۹۴

بررسی میزان عود مجدد عفونت هلیکوباکتر پیلوری 3 و 5 سال پس از ریشه کنی با استفاده از تست UBT.

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف:دکتر سید علی عسکری(دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۹۴

مقایسه اثر درمانی ملاتونین و متفورمین در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی.

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: دکتر افشین شفقی و فرحناز جوکار

مولف: دکتر سید حسین سید نژاد فهیم ( دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۹۴

مقایسه اثر و عوارض دو رژیم هفت وده روزه چهار دارویی (بیسموت ساب سیترات،لووفلوکساسین،آموکسی سیلین و پنتازول)در درمان بیماران مبتلا به هلیکو باکتر مراجعه کننده به کلینیک پزشکان فوق تخصص گوارش وکبد در شهر رشت.

راهنما: دکتر فریبرزمنصور قناعی

مشاور: دکتر همایون سخنور و فرحناز جوکار

مولف: دکتر بهنام مسیحی پور( دستیار داخلی)

۱۳۹۵

مقایسه رژیم پگیلیتد اینترفرون آلفا 2a (پگاسیس) همراه آدفوویر با رژیم پگیلیتد اینترفرون آلفا 2a (پگاسیس) و دارونما در درمان ژنوتیپ D هپاتیت B مزمن.

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار ،‌ دکتر افشین شفقی. 

مولف:دکتر کامران نعمتی(دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۹۵

بررسی فراوانی نسبی ضایعات التهابی رکتوسیگموئید و تعیین عوامل همراه در بیماران مبتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان در استان گیلان

راهنما: دکتر افشین شفقی و دکتر اصغر حاجی عباسی

مشاور: دکتر سید حبیب زینی

مولف: دکتر میرا خرم نیا افخم (دستیارتخصصی )

۱۳۹۵

بررسی OLGA Staging وOLGIM Staging در بیماران مراجعه کننده با تشخیصهای مختلف بیماری های معده.

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف:دکتر محبوبه صادقی (دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۹۵

بررسی فراوانی انواع ضایعات پیش سرطانی روده بزرگ در افراد تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان در سال ۱۳۹۵ .

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر قارمحمد ورشی(دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۹۶

آندوسکوپیک دستگاه گوارش فوقانی (مری و معده) در افراد تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان در سال ۱۳۹۵.

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر فرحناز جوکار

مولف: دکتر علیرضا غریب پور (دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۹۶

تعیین اثر بخشی از ان استیل سیستیین خوراکی به همراه رژیم ۴ دارویی در مقایسه با رژیم ۴ دارویی یه همراه پلاسبو در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری.

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر افشین شفقی .

مشاور: دکتر فرحناز جوکار. 

مولف: دکتر سارا منافی افخم (دستیار داخلی)

۱۳۹۶

غربالگری سرطان پستان و یافته های ماموگرافی در زنان تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر محمد صادق اسماعیلی دلشاد

مشاور: رویا منصور قناعی

مولف: دکتر میلاد نصرالله زاده (دستیار تخصصی رادیولوژی)

۱۳۹۶

غربالگری سرطان پروستات در مردان تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان و مرکز تحقیقات اورولوژی در سال ۱۳۹۵

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر سیاوش فلاحتکار

مشاور: فرحناز جوکار

مولف: دکتر علی رحمانی ( دستیار داخلی)

۱۳۹۶

بررسی علل تشدید (Exacerbation) بیماری التهابی روده (IBD) در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه و بخش گوارش بیمارستان رازی رشت بر اساس درجه شدت بیماری از ابتدای فروردین لغایت پایان اسفند ۱۳۹۵.

راهنما: دکتر افشین شفقی

مشاور: دکتر سید امینه حجتی

مولف: دکتر راحله سادات حسینی بستی (دستیار داخلی)

۱۳۹۷

بررسی وضعیت بیماران کولیت اولسراتیو از نظر شدت بیماری و سطح کالپروتکتین مدفوع در بیمارستان رازی رشت از اردیبهشت ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶.

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر افشین شفقی

مشاور: دکتر سید امینه حجتی

مولف: دکتر مهسا مهدی پور ( دستیار داخلی )

۱۳۹۷

عوامل موثر بر ضایعات دهانه ی رحم در زنان تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در مرکز آموزشی درمانی الزهرا در سال ۱۳۹۵

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی ،‌ دکتر سید هاجر شارمی 

مشاور:‌دکتر فرحناز جوکار 

مولف:‌دکتر طیبه امید خواه (‌دستیار داخلی )

۱۳۹۷

بررسی حجم کیسه صفرا با سونوگرافی و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافیک در مراجعین به کوهورت گیلان در سال ۹۵-۹۶.

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر احمد علیزاده

مشاور: دکتر فرحناز جوکار

مولف: دکتر محمد جواد طباطبایی (دستیار رادیولوژی)

۱۳۹۷

بررسی شیوع ضایعات فضاگیر کبدی در مراجعین به مرکز کوهورت گیلان در سال ۹۵-۹۶.

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر احمد علیزاده

مشاور: دکتر فرحناز جوکار

مولف:دکتر نجمه قرانی (دستیار رادیولوژی)

۱۳۹۷

بررسی شیوع سرمی بیماری سلیاک در بیماران مراجعه کننده با علایم سندروم روده تحریک پذیر به کلینیک بیماریتان رازی رشت در سال ۱۳۹۶.

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی ، دکتر افشین شفقی

مشاور: دکتر فرحناز جوکار

مولف : دکتر محمد رضا محجوب جلالی ( دستیار داخلی)

۱۳۹۷

بررسی وضعیت بیماران مبتلا به خون ریزی دستگاه گوارش فوقانی غیر واریسی با ستفاده از شاخص AIMS65 در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت ۱۳۹۶-۱۳۹۷ .

راهنما: دکتر افشین شفقی

مشاور: دکتر فرحناز جوکار

مولفین : دکتر فخری السادات حسینی و دکتر فاطمه مسافر ( دکترای عمومی )

۱۳۹۷

بررسی مقایسه ای پانل های نمره دهی کبد چرب غیر الکلی با فایبرواسکن در مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد در سال ۱۳۹۵.

راهنما: دکتر صبا فخریه و دکتر افشین شفقی

مشاور: دکتر فرحناز جوکار

مولف: دکتر سارا درستی (‌دکترای عمومی)

۱۳۹۷

مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور نقش پیاده روی در میزان آمادگی کولونوسکوپی در مراجعین به بخش آتدوسکوپی بیمارستان آموزشی و درمانی رازی.

راهنما : دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور : دکتر فرحناز جوکار

مولف :‌ دکتر غلامرضا رضامند (‌ دستیار فوق تخصص )

۱۳۹۷

مقایسه میزان ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری در رژیم چهارده روزه چهاردارویی" بیسموت ساب سیترات ، پنتوپرازول، آموکسی سیلین، کلاریترومایسین "با رژیم Sequential 7 روزه " بیسموت ساب سیترات، پنتوپرازول، آموکسی سیلین، ، مترونیدازول " و " بیسموت ساب سیترات، پنتوپرازول، آموکسی سیلین، فورازولیدون".

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر فرحناز جوکار

مولف: دکنر علیرضا صمدی (دستیار فوق تخصصی گوارش بالغین)

۱۳۹۷

بررسی میزان آگاهی در مورد سرطان های گوارشی در افراد مراجعه کننده جهت آندوسکوپی و کولونوسکوپی در طی یک طرح غربالگری .

راهنما : دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر فرحناز جوکار

مولف :‌فاطمه مهدی (‌دستیار رشته داخلی ) 

۱۳۹۷

بررسی فراوانی سیروز و مشخصات دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا در استان گیلان در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶.

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر فرحناز جوکار

مولف: نرگس اکرمی ( دستیار رشته داخلی)

۱۳۹۷

شیوع کبد چرب غیرالکلی و ارتباط آن با رفتارهای مرتبط با شیوه زندگی، اجزای سندرم متابولیک در مراجعه کنندگان به طرح کوهورت گیلان

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر محمدرضا نقی پور

مولف: رویا منصور قناعی (PHD)

۱۳۹۷

تعیین فراوانی و شدت سندروم پای بیقرار در بیماران مبتلا به التهاب روده (IBD)  در افراد مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان رازی در سال ۱۳۹۵-۱۹۹.

راهنما: دکتر علی پوررمضانی

مشاور: دکتر کوروش مجتهدی

مولف: مریم مومنی (دکترای حرفه ای)

۱۳۹۸

مقایسه غلظت سرمی پروتیین اتوفاژی شماره ۵ در بیماران دارا و بدون عفونت هلیکوباکترپیلوری.

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی ، دکتر مسعود سپهری منش

مشاور: دکتر فرحناز جوکار

مولف: دکتر ایمان صوفی افشار (دکترای فوق تخصصی)

۱۳۹۸

بررسی ارزشی تشخیص یافته های M2PK و FIT در مقایسه با یافته های کولونوسکوپی افراد مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی کاسپین در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷.

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر فرحناز جوکار

مولف: دکتر محمد تقفی (دکترای فوق تخصصی)

۱۳۹۸

 

توزیع وضعیت دیس پپسی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به کلینیک فوق تخصصی گوارش وکبد کاسپین در سال ۱۳۹۷.

راهنما: دکتر فریبرز منصور قناعی

مشاور: دکتر فرحناز جوکار

مولف: دکتر مینو روحی ( دانشجوی پزشکی)

۱۳۹۹

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400