مقالات منتشر شده در مجلات ایرانی

عملکرد نوسانات متیلاسیون و بیان ژن های مسیر سونیک هچحاک در آدنوکارسینومای معده . علی اکبر صمدانی، فریبرز منصور قناعی، فرحناز جوکار، مهسا صفی زاده، سیده الهام نوراللهی ، علی رشیدی پور. کومش- جلد۲۱ ، شماره ۲ (پیاپی ۷۴)، بهار ۱۳۹۸.

بروز استاندارد شده سنی سرطان های دستگاه تناسلی زنان در ایران : یک مرور سیستماتیک و فراتحلیل. علی محمد مختاری، شیرین ریاحی، محمد فتحعلی پور، حامد دلام ، مریم هاشم نژاد، سهیل حسنی پور. مجله پزشکی و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره ۲۴، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۷، ۲۰۴-۲۱۹.

بررسی روند سالمندی و لزوم برنامه ریزی خدمات سلامت برای سالمندان : یک مطالعه مروری. عبدالواحد خدامرادی،‌سهیل حسنی پور، رضا دریابیگی خطبه سرا، بتول احمدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. دوره ۶، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۷. 

 بررسی فراوانی ویروس آنفولانزا A/H1N1 در استان گیلان . وحیده جاویدخجسته ، علی مجتهدی ، سیمین حسینی ،‌ فرحناز جوکار. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. سال۱۱، شماره ۵. آذر –دی ۱۳۹۶.

اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش نشانه های بیماری در زنان مبتلا به بیماری بازگشت اسید معده به مری. ناهید ندایی، عباسعلی حسین خانزاده،‌افشین شفقی،‌ اکرم پرند. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دوره بیست و سوم،‌شماره ۳،‌ص ۳۵۷-۳۶۷، ۱۳۹۵.

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ- درﻣﺎﻧﯽ رازی رﺷﺖ در ﺳﺎل ۱۳۹۲. پگاه پیران،‌ فرحناز جوکار، ساقی موسوی، زهرا عطر کار روشن. فصلنامه علمی-پژوهشی پرستاری دیابت. ۹۹-۱۱۱ : (۲)۴: ۱۳۹۵.

ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﻮﯾﯿﺪﯾﺎزﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻮﻟﯿﺖ اوﻟﺴﺮوز. فریبرز منصور قناعی، ملاحت خلیلی. مجله گوارش. دوره ۲۰،‌شماره ۲،‌ص ۱۰۶-۱۱۰،‌تابستان ۱۳۹۴.

عوامل خطر موثر بر وضعیت پوست پا در بیماران دیابتی. پگاه پیران،‌ فرحناز جوکار، ساقی موسوی، زهرا عطر کار روشن، سید مجتبی مهرداد. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر.سال ۲۵،‌شماره ۷۸،ص ۲۹-۳۶،‌‌زمستان ۱۳۹۴.

ارزیابی کیفیت چکیده مقاله های کارآزمایی شاهددار تصادفی در مجله های علمی – پژوهشی ایران با استفاده از فهرست بازبینی consort . فرحناز جوکار،‌آبتین حیدرزاده، مهرناز اصغرنژاد، سهیل سلطانی پور،‌ میرمحمد جلالی، مریم مرادی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. دوره بیست و چهارم، شماره ۹۵،‌ مهر ۱۳۹۴.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﺣﺬف ﻗﻄﻌﻪ bp 4977 ‌ از ژنوم میتوکندریایی در بیماران مبتلا به زخم پپتیک. آرزو حقیقی‌،زیور صالحی،‌کیوان امینیان،‌صبا فخریه اصل. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. دوره ۲۱، شماره ۱،‌بهار ۱۳۹۳.

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺧﻂ اول ﺿﺪ ﺳﻞ .سنبل طارمیان‌،فرحناز جوکار، مهرناز اصغر نژاد، علی بیابانی، فریبرز منصور قناعی. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن، دوره ﺑﻴﺴﺖ و دوم، شماره ۸۵،‌ ص ۴۲-۴۷،‌۱۳۹۲.

عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال. نویسندگان: مریم مومنی، دکتر عاطفه قنبری، فرحناز جوکار، دکتر احسان کاظم نژاد دلیلی. مجله پرستاری مامایی جامعه نگر، سال ۲۲،‌ شماره ۶۸،‌ص ۴۵-۵۳، تابستان ۱۳۹۱.

سطح آگاهی و نگرش پرسنل بهداشتی بیمارستان رازی رشت نسبت به مراقبت از بیماران مبتلا به هپاتیت C (1389). نویسندگان: دکتر فریبرز منصور قناعی، فرحناز جوکار، دکتر فاطمه صوتی، دکتر پناه مسکین خدا، رویا منصور قناعی. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. دوره ۳۰ شماره ۱،ص ۹-۱۹.بهار ۱۳۹۱.

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﻭﻧﮋﻳﻠﻮﺋﻴﺪﻳﺎﺯﻳﺲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﺳﺮﮐﻮﺏﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ. ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺷﻔﻘﻲ ،ﺩﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺒﻴﺰ ﺍﺧﻮﺍﻥ، ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎﺩﻱ ﺣﺎﺟﻲ ﺯﺍﺩﻩ ، ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺟﻮﮐﺎﺭ، ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺍﺻﻐﺮﻧﮋﺍﺩ، دکتر فریبرز منصور قناعی. ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﮔﻴﻼﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 21،‌شماره 83، ص 95-100، سال 1391.

لپتوسپیروزیا بیماری ویل (یک بیماری تب دار همراه با زردی). نویسندگان: دکتر سنبل طارمیان، فرحناز جوکار ، دکتر فریبرز منصور قناعی. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرن. زمستان 90 دوره 29 شماره 4 ، 360-375.

بررسی نگرش دانش آموزان دختر و پسر نسبت به نقش جنسیتی خود و جنس مخالف. نویسندگان: فرحناز جوکار، زهرا طاهری ازبرمی، حیران پورنجف. مجله علمی پژوهشی پژوهش در پرستاری. زمستان 90، دوره ششم، شماره 23، 6-14.

نتایج تست عملکردی ریوی در بیماران با کولیت اولسرو. نویسندگان: دکتر سید علی علوی فومنی، دکتر فریبرز منصور قناعی، دکتر محمدرضا زاهد پورانارکی، دکتر محمود یوسفی مشهور، فرحناز جوکار، دکتر آبتین حیدرزاده، دکتر هلیا ولایی برحق، دکتر مریم بزرگ نیا. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. بهار 90 دوره نوزدهم، شماره اول، 1-8.

اختلال اضطراب-افسردگی در بیماران دچار سندرم روده تحریک پذیر. نویسندگان: دکتر محمدجعفر مدبرنیا، دکتر علی ایمانی، دکتر سید علیرضا میرصفای مقدم، دکتر فریبرز منصور قناعی، دکتر مسیح صدیق رحیم آبادی، دکتر محمود یوسفی مشهور، فرحناز جوکار، زهرا عطرکار روشن. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. بهار 90 دوره نوزدهم، شماره 77, 39-31 .

بررسی تغییرات تست های کارکرد تیروئید در مبتلایان به سیروز کبدی ناشی از هپاتیت B و C و ارتباط میزان این هورمونها با شدت درگیری کبد. نویسندگان: دکتر فریبرز منصور قناعی، دکتر ساحره مرتضوی، دکتر مجتبی مهرداد، فرحناز جوکار، زهرا عطرکار روشن. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 90 دوره نوزدهم، شماره 76, 8-1.

بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به هپاتیت C و مقایسه آن با افراد سالم و ارائه یک مدل ساختاری. . نویسندگان: دکتر عاطفه قنبری، دکتر ربیع اله فرمانبر، دکتر فریبرز منصور قناعی. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد دانشور پزشکی. دی 89 سال هیجدهم شماره 90.

بررسی ژنوتیپ ویروس هپاتیت C‌ در بیماران همودیالیزی مبتلا به دیابت C‌ در استان گیلان. نویسندگان: فرحناز جوکار، دکتر علی اکبر خالصی، دکتر سپیده بشارتی، دکترریحانه جعفرشاد، محمود خوش سرور، دکتر فریبرز منصور قناعی. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. پاییز 89 دوره 28 شماره 3، 277-284.

مقایسه دو رژیم فورازولیدون،‌آموکسی سیلین، امپرازول همراه با بیسموت و بدون بیسموت در درمان ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماری زخم پپتیک. نویسندگان: دکتر محمدرضا قدیر، دکتر ابوالفضل ایرانی خواه، دکتر علی پاکدین، دکتر افشین شفقی، فرحناز جوکار، دکتر ریحانه شاهرخی راد، دکتر فریبرز منصور قناعی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. تابستان 89 دوره هجدهم، شماره دوم، 30-36.

بررسی میزان دریافت مواد معدنی در دو منطقه از شهرهای رشت و قزوین. نویسندگان: فرحناز جوکار، نسرین عاقلی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم . تابستان 89. دوره هشتم شماره 2. 14-8 .

مقایسه تاثیر آماده سازی روده به روش متداول و استفاده از دیم فسفات خوراکی (فلیت فسفو-سودا) بر میزان پذیرش و پاک سازی روده بیماران تحت کولونوسکوپی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده. نویسندگان: دکتر عاطفه قنبری، سیده مریم ابراهیم موسوی، دکتر محمود یوسفی مشهور، طاهره خالقدوست، زهرا عطر کار روشن. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. تابستان 89، دوره چهارم، شماره دوم، 8-13.

مقایسه رژیم های درمانی سه دارویی، چهاردارویی و دو روش مختلف Sequential در درمان خط اول عفونت هلیکوباکتر پیلوری. نویسندگان: دکتر کیوان امینیان، دکتر عاطفه قنبری، فرحناز جوکار، فرانه فرساد، دکتر ریحانه شاهرخی راد، دکتر فریبرز منصور قناعی. فصلنامه بیماریهای عفونی گرمسیری . بهار 89. سال 15، شماره 48 ، 7-11.

جداسازی لپتوسپیراهای بیماری زا از خون بیماران و تشخیص و تایپینگ آنها به روش PCR-RFLP. نویسندگان: دکتر حمیدرضا هنرمند، لیلا خیاط، دکتر فریبرز منصور قناعی، دکتر مرتضی رهبر طارمسری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. بهار 89 دوره 12 شماره 1، 70-79.

اپیدمیولوژی، میکروبیولوژی، تظاهرات بالینی،‌ تشخیص و درمان عفونت کلستریدیوم دیفیسیل. نویسندگان: دکتر فریبرز منصور قناعی، فرحناز جوکار، دکتر هلیا ولایی برحق. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران . بهار 89، دوره 28، شماره 1، 76-62.

شناسایی و سروتایپینگ لپتوسپیراهای بومی ناحیه شرق منطقه جلگه ای استان گیلان. نویسندگان: دکتر حمیدرضا هنرمند، دکتر فریبرز منصور قناعی، دکتر آبتین حیدرزاده، دکتر مهدی آسمار. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان. پاییز 88 ،‌دوره یازدهم، شماره 3 ، صفحع 53-59.

جداسازی و تعیین سروتایپ های لپتوسپیراهای بومی نواحی مرکز و غرب منطقه جلگه ای استان گیلان. نویسندگان: دکتر حمیدرضا هنرمند، دکتر فریبرز منصور قناعی، دکتر آبتین حیدرزاده، دکتر مهدی آسمار. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. پاییز 88، دوره هشتم، شماره 3، 184-173.

شناسایی و تایپینگ مولکولی لپتوسپیراهای بومی ناحیه مرکزی منطقه جلگه ای استان گیلان با روش آنالیز الگوی باندی ژنوم برش داده شده. نویسندگان: حمیدرضا هنرمند، مریم فتح الهی، مهدی آسمار، فریبرز منصور قناعی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره هفدهم شماره دوم تابستان 88 ، 31-24 .

عفونت هلیکوباکترپیلوری یک سال بعد از ریشه کنی در رشت . نویسندگان : فریبرز منصور قناعی، نجم اله طائفه، فرحناز جوکار، سپیده بشارتی، مریم جمالی، مجله علمی پژوهشی بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، بهار 1388، سال چهاردهم، شماره44، 68-65 .

شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در دانش آموزان دبستانی در گیلان .نویسندگان: فریبرز منصور قناعی، محمود یوسفی مشهور، فرحناز جوکار، مریم جمالی، ریحانه جعفر شاد، امیر حسین باقرزاده، محمود خوش سرور. مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران. سال سیزدهم، زمستان 87 شماره 43 صفحات 63 تا 67.

شیوع هپاتیت Bو C در بیماران همودیالیزی رشت. نویسندگان: فریبرز منصور قناعی، محمود یوسفی مشهور، فرحناز جوکار، سپیده بشارتی، زهرا عطر کار روشن، محمود خوش سرور. مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران. سال سیزدهم، زمستان 87 شماره 43 صفحات 51 تا 55.

بررسی بروز سرطان های پانکراس و مجاری صفراوی در ایران : یک مطالعه مبتنی بر جمعیت . نویسندگان : دکتر امیر طانفی، دکتر مهدی نورایی، دکتر آناهیتا قربانی، دکتر حافظ فاخری، دکترمحمد جواد زاهدی، دکتر شهریار سمنانی، دکتر صدیف درویش مقدم، دکتر فریبرز منصور قناعی، دکتر علیرضا سجادی، دکتر رضا ملک زاده، فصلنامه علمی پژوهشی گوارش، زمستان 1387، دوره سیزدهم، شماره چهارم، 222-217.

وضعیت تغذیه کمکی در کودکان زیر یک سال مراجعه کننده به درمانگاه های ایلام. نویسندگان: فرحناز جوکار، زهرا طاهری ازبرمی، محمدرضا یگانه. مجله حیات مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران. زمستان 87. صفحه 61-68.

تعیین نگرش ساکنین منطقه علی آباد پیرامون پایگاه تحقیقات جمعیتی (تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه) نویسندگان: مریم شکیبا، فرحناز جوکار، معصومه رمضانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. زمستان 87.

فراوانی عوامل همراه سرطان دهان در استان گیلان طی سالهای 83-75. نویسندگان: دکتر مریم یزدی زاده، دکتر آبتین حیدرزاده، دکتر رسول رضایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان . پاییز 87، دوره 17 شماره 67، 48-54.


بررسی یافته های لاپاراسکوپیک، بیوشیمیایی و علایم بالینی در بیماران مبتلا به آسیت اگزوداتیو با علت نامشخص. نویسندگان: دکتر هادی غفرانی، دکتر گلی سیری، دکتر افشین شفقی، دکتر حسین فروتن، دکتر محمد کلانی، دکتر بیژن شهباز خانی، دکتر محسن طوسی، دکتر شهرام اشرفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان.87 دوره هفدهم شماره 66 . 95-102.

کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هپاتیت های مزمن B وC مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت (1383)- نویسندگان: آبتین حیدرزاده، محمود یوسفی مشهور، فریبرز منصور قناعی، نسیم مسعود نیا، فرحناز جوکار، مریم بخشنده. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود، شماره دوم تابستان 1387. صفحه 214-202.

ایمنی علیه هپاتیت B در دانشجویان واکسینه شده دانشگاه علوم پزشکی گیلان . نویسندگان : فریبرز منصور قناعی ، محمد صادق فلاح، فرحناز جوکار، ریحانه جعفر شاد، مانا آرامی، ایدا آل اسماعیل، سهیلا نعمت دوست. فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری ایران ، بهار 87 ، سال سیزدهم ، شماره 40 ،صفحه 51-47 .

مطالعه ارزیابی فراوانی نسبی زخمها و اروزیونهای پپتیک در بیماران مبتلا به انواع مختلف کلستاز. نویسندگان : فریبرز منصور قناعی، محمود یوسفی مشهور، علیرضا محجوب، فرحناز جوکار، مریم جمالی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد، بهار 87، سال شانزدهم، شماره اول، صفحه 24-28.

مقایسه میزان آگاهی دانشجویان و پرسنل پرستاری در رابطه با عفونت های بیمارستانی. نویسندگان: فرحناز جوکار، زهرا طاهری ازبرمی مجله علمی پژوهشی بیماریهای عفونی گرمسیری. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. سال 1387.

یافته های سونوگرافی در فاسیولیاز انسانی. نویسندگان : احمد علیزاده، فریبرز منصور قناعی، عبدالرسول سبحانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پاییز 86، دوره 16، شماره 63 ، صفحه 62-67 .

تاثیر استرس بر ایمونوگلبولین A در بزاق دهان. نویسندگان: شهین رئوفی، دکتر نصرت اله سربندی فراهانی، فرحناز جوکار، محمدرضا یگانه. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، دوره 16 شماره 64.زمستان 1386.

شیوع هپاتیت B و C وعوامل مرتبط در اهدا کنندگان خون استان گیلان طی سال های 76 تا 81. نویسندگان: فریبرز منصور قناعی، محمد صادق فلاح، ریحانه جعفر شاد، فرحناز جوکار، افشین سالاری، رامین طواف زاده، محمود خوش سرور. فصلنامه پژوهشی خون، زمستان 86، دوره 4، شماره 5 ، صفحه 336-331.

شیوع عفونت های منتقله از طریق خون در اهداکنندگان رشت. نویسندگان: زهرا طاهری ازبرمی، شهاب نوری، فرحناز جوکار، ریحانه جعفرشاد، خدیجه حاجی کریمیان، صغری علی نژاد، غلامرضا عبدالله زاده استخری، فریبرز منصور قناعی. فصلنامه پژوهشی خون، زمستان 86، دوره 4، شماره 5 ، صفحه 343- 337.

بررسی وضعیت آموزش پرستاران در رابطه با مقابله با حوادث غیر مترقبه. نویسندگان: فرحناز جوکار، کبری سلامی کهن، شادمان رضا ماسوله، نرگس رشیدیان . مجله آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی فصلنامه شماره 9، بهار و تابستان 1386.

کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان های گوارشی در شهرستان رشت. نویسندگان: فرحناز جوکار، فریبرز منصور قناعی، آبتین حیدرزاده، ریحانه جعفر شاد، سیده پرند نبی زاده، آتوسا اعتضادی. مجله مددکاری اجتماعی بهار 86 سال ششم شماره (پیاپی 25).

ارزیابی دو روش الایزای نیمه کمی خانگی و کیفی تجاری در تشخیص لپتوسپروز . نویسندگان: فریبرز منصور قناعی، حمید رضا هنر مند، سعید اشراقی، محمد رضا خرمی زاده،Dr Rudy Hartskeerl. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پاییز 85، دوره 15، شماره 89، صفحه 31-26 .

شیوع سندرم روده تحریک پذیر در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان. نویسندگان: فریبرز منصور قناعی، رضوان قاسمی پور، محمد صادق فلاح، آبتین حیدر زاده، پریسا حمامی. مجله علمی پژوهشی گوارش ، بهار85، دوره11، شماره 1، صفحه 11-7.

یافته های سونوگرافیک فاسیولیازیس کبدی. نویسندگان: فریبرز منصور قناعی، فرحناز جوکار، احمد علیزاده، زهرا پوررسولی، وحید، محمدرضا نقی پور. مجله علمی پژوهشی گوارش، زمستان 85، دوره11، شماره 4، صفحه 10-7 .

تظاهرات بالینی بیماری هیرشپرونگ در یک دوره 6 ساله در شهر رشت. نویسندگان: مهرداد ایزدی، امیر حسین باقرزاده، فریده ازموده، فریبرز منصور قناعی . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، شماره 1، بهار وتابستان 1384 ، صفحه 36 -32 .

بررسی انتشار موارد مثبت لپتوسپیروز در استان گیلان به روش الیزا در سال 1382 . نویسندگان : حمید رضا هنرمند، سعید اشراقی، محمد رضا خرمی زاده، فریبرز منصور قناعی ، محمد صادق فلاح، محمود رضوانی ، غلامرضا عبداله پور. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ـ دوره 14 ، شماره 54 ، تابستان 84 ، صفحه 65-59 .

شیوع سندرم روده تحریک پذیر در دانشجویان پزشکی دانشـگاه علوم پزشکی گیلان. نویسندگان: فریبرز منصور قناعی، محمد صادق فلاح، زهرا پوررسولی، قاسمی پور، پریسا حمامی، آبتین حیدرزاده. مجله گوارش، دوره دهم، شماره 4، زمستان 84، صفحه65-59.

بررسی علل آسیت با شیب غلظتی پایین در بیماران بستری در شهر رشت در سالهای 80-74. نویسندگان: فریبرز منصور قناعی، محمودیوسفی، امیر حسین باقرزاده، افشین شفقی. فصلنامه علمی پژوهشی فیض ، شماره 34، تابستان 84 ، صفحه 27-24.

همه گیر شناسی لپتوسپیروز در استان گیلان. نویسندگان : دکتر حمید رضا هنر مند، فریبرز منصور قناعی ، سعید اشراقی، محمد رضا خرمی زاده، غلامرضا عبداله پور. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره هفتم ، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1384، صفحه 56-52.

جدا سازی هلیکوباکترپیلوری به روش PCR از آفتهای بیماران مبتلا بهRecurrent Aphthous Stomatitis در سال 1381 در رشت. نویسندگان: فریبرز منصور قناعی ، مهدی آسمار، نور امیر مظفری، عباس افراه، سیامک گرانمایه، امیر حسین باقرزاده، شبنم اکباتانی نژاد . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سال سیزدهم ، شماره 50، تابستان83 ، صفحه 38-33 .

میزان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به زخم پپتیک توسط رژیم درمانی 4 دارویی (14روزه در مقایسه با 10 روزه). نویسندگان: حسین فروتن، فریبرز منصور قناعی، هادی غفرانی ، فرید آزموده . مجله پزوهشی حکیم، شماره 4، زمستان 83 ، صفحه 62-57 .

بررسی تأثیر افشرده گیاهی درمنه در مبتلایان به آسم . نویسندگان : فریبرز منصورقناعی، سهیلا سیگارودی، حمیدرضا مبشری ، میرعباس جلیلی . فصل نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، فیض ، سال هفتم ، شماره 25 ، بهار 82 ، صفحه 63-60 .

اثر لامی ودین برعملکرد کبدی و وضعیت بالینی مبتلایان به سیروز جبران نشده. نویسندگان : محمود یوسفی مشهور ، حسین فروتن ، فریبرز منصور قناعی ، هادی غفرانی . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سال دوازدهم ، شماره 46 ، تابستان 82 ، صفحه 55-49 .

بررسی تأثیربلند مدت گازهای شیمیائی برسلولها وشاخصهای خونی جانبازان شیمیائی ـ نویسندگان: فریبرز منصور قناعی، افشین شفقی ، قربان علیزاده، حیدرعلی بالو. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، فیض ، سال پنجم ، شماره 15 ، پائیز 1380 ، صفحه 4-3 .

نشانگرهای سرمی هپاتیتهای ویروسی و عملکرد های کبدی در بیماران هموفیلی استان گیلان . نویسندگان : فریبرز منصور قناعی، حسین فروتن، محمد صادق فلاح، افشین شفقی، اکرم پور شمس، نقی رمضانی، فرشید فرزانه ، محمود یوسفی . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، سال دهم ، شماره 39و40 ، پاییز و زمستان 80 ، صفحه 64-56 .

یافته های پرتونگاری قفسه سینه در جانبازان شیمیائی استان گیلان ـ نویسندگان : فریبرز منصور قناعی ، احمد علیزاده. مجله علمی ، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل ـ سال اول ، شماره سوم ، تابستان 1378 ، 49-46 .

تاثیر مخمر ساکارومیسیس بولاردی همراه با درمان آنتی بیوتیکی در مبتلایان به آمیبیاز حاد ـ نویسندگان : فریبرز منصور قناعی ، نجف دهباشی، کامیار یزدانپرست . مجله علمی ، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ـ سال سوم ، شماره 11، پائیز 1378 ، صفحه 22-19 .

درمان هپاتیت های مزمن ویروسی ـ نویسنده: فریبرز منصور قناعی . پیک سازمان نظام پزشکی رشت ـ سال دوم، شماره 4 و 5 ، بهار و تابستان 1377 ، صفحه 25- 23 .

بررسی پنج ساله پایان نامه های دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ـ نویسندگان : فریبرز منصور قناعی، افشین شفقی، مازیار فریدی، حسین نیک زاد، سید افشین عظیمی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ـ سال هفتم ، شماره 25و26، 1377 ، صفحه 9-15.

تازه های سارکوئیدوز ـ نویسنده: فریبرز منصور قناعی. پیک سازمان نظام پزشکی رشت ـ سال دوم، شماره 6 و7 پائیز و زمستان 1377 ، صفحه 83-80.

سیاه زخم گوارشی و معرفی دو مورد نادر از آن همراه یا یافته های اتوپسی ـ نویسندگان : فریبرز منصور قناعی ، شهاب زارع . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ـ سال ششم ، شماره 22 ،پاییز ،1376 ، 29- 27 .

گزارش یک مورد طحال در محل غیر طبیعی ـ نویسندگان : فریبرز منصور قناعی ، آذین بهره مند. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سال ششم، شماره 20و21 ، زمستان 75 و بهار 76 ، صفحه 57 -54 .

بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی مترونیدازول و فورازلیدون جهت انتخاب اصلح در درمان کودکان مبتلا به ژیاردیا ـ نویسنده : فریبرز منصور قناعی . طب و تزکیه ، شماره 17 ، تابستان 1374، صفحه 61-59.


آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400