طرح های تحقیقاتی در حال اجرا

۱. بررسی شیوع دیابت، پره دیابت و عوامل مرتبط با آن در جمعیت کوهورت گیلان در مرکز تحقیقات بیماریهای گوار ش و کبد در سال ۱۳۹۶.

سال تصویب : ۱۳۹۶

۲. توزیع علل غیر طبیعی شدن تست های عملکرد کبد در مراجعین به کلینیک فوق تخصصی کوار ش و کبد کاسپین ۱۳۹۶-۱۳۹۷.

سال تصویب : ۱۳۹۶

۳. بررسی شیوع هماچوری و عوامل مرتبط با ان در بالغین مراجعه کننده به طرح کوهورت.

سال تصویب : ۱۳۹۶

۴. فراوانی علل خونریزی از رکتوم در مراجعین به کلینیک فوق تخصصی گوارش و کبد کاسپین.

سال تصویب : ۱۳۹۶

۵. ایجاد بانک جامع بیماران مبتلا به لپتوسپیروزیس.

سال تصویب: ۱۳۹۶

۶. توزیع دیس پپسی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به کلینیک فوق تخصصی گوارش و کبد کاسیپین در سال ۱۳۹۶.

سال تصویب : ۱۳۹۷

۷. بررسی ارتباط بین سندرم متابولیک و استانه شنوایی در کوهورت صومعه سرا در سال ۱۳۹۷ .

سال تصویب : ۱۳۹۷

۸. بررسی مقایسه ای آستانه شنوایی و سارکوپنی در افراد چاق و گروه کنترل در بالغین بالای ۶۰ سال جامعه کوهورت صومعه سرا در سال ۱۳۹۷ .

سال تصویب : ۱۳۹۷

۹. ایجاد بانک جامعه بیماران مبتلا به هر نوع سرطان معده.

سال تصویب : ۱۳۹۷

۱۰. ایجاد بانک جامعه بیماران مبتلا به فاسیولا.

سال تصویب : ۱۳۹۷

۱۱. بررسی وضعیت تست های عملکرد کبد در مراجعین به کوهوت صومعه سرا در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ .

سال تصویب : ۱۳۹۷

۱۲. بررسی سندرم متابولیک و عوامل مرتبط در بالغین ساکن کوهورت صومعه سرا در سال ۱۳۹۷.

سال تصویب : ۱۳۹۷

۱۳. ساماندهی و جمع اوری بافتهای سرطان های دستگاه گوارش و استخراج اسیدهای نولکئیک آنها به منظور تهیه بانک RNA و DNA در استان گیلان.

سال تصویب : ۱۳۹۷

۱۴. بررسی ارتباط برخی فاکتورهای سبک زندگی با شاخصهای تن سنجی در بیماران تازه تشخیص داده شده مبتلا به کبد چرب مراجعه کننده به کلینک گوارش و کبد گیلان.

سال تصویب : ۱۳۹۷

۱۵. بررسی مقایسه تاثیر اورسودوکسی کولیک اسید به علاوه فنوفیبرات و اورسودوکسی کولیک اسید به علاوه پلاسبو به علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به کلانزیت اسکلروزان اولیه در مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد ۱۳۹۷ .

سال تصویب : ۱۳۹۷

۱۶. ارتباط سرمی ویتامین D با ابتلا به سندرم متابولیک در بالغین ساکن کوهورت صومعه سرا در سال ۱۳۹۷ .

سال تصویب : ۱۳۹۷

۱۷. بررسی مقایسه ای وضعیت شنوایی در بالغین با و بدون سندرم متابولیک ساکن کوهورت صومعه سرا در سال ۱۳۹۷ .

سال تصویب : ۱۳۹۷

۱۸. بررسی وضعیت شنوایی و تعادل افراد مبتلا به دیابت و پره دیابت در مقایسه با گروه کنترل در بالغین ساکن کوهورت صومعه سرا در سالهای ۱۳۹۷ ۱۳۹۹ .

سال تصویب : ۱۳۹۷

۱۹. بررسی ارتباط بین محتوای شغلی با پره دیابت و دیابت در جمعیت کوهورت گیلان در مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان در سال ۱۳۹۷

سال تصویب : ۱۳۹۷

۲۰. بررسی میزان بیان و میتلاسیون ژنهای MYC و SMAD3 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در گیلان.

سال تصویب : ۱۳۹۸

۲۱. بررسی وضعیت خطر ۱۰ ساله حوادث قلبی و عروقی براساس ابزار ایراین و فرامینگهام در جمعیت کوهورت گیلان.

سال تصویب: ۱۳۹۸

۲۲.بررسی الگوی رژیم غذایی در افراد افسرده در جمعیت کوهورت استان گیلان در سال ۱۳۹۷.

سال تصویب: ۱۳۹۸

۲۳.بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک انواع سرطان ها و عوامل مرتبط با آنها در جمعیت کوهورت گیلان در سال ۱۳۹۷.

سال تصویب: ۱۳۹۸.

۲۴. بررسی وضعیت شاخص توده ی بدنی در افراد دیابتی و غیردیابتی در جمعیت کوهورت در سال ۱۳۹۸.

سال تصویب:‌۱۳۹۸

۲۵.بررسی ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با فاکتورهای خطر قلبی عروقی در جمعیت کوهورت استان گیلان در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸.

سال تصویب: ۱۳۹۸

۲۶. بررسی عادات غذایی بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنها در جمعیت کوهورت.

سال تصویب: ۱۳۹۸

۲۷. بررسی نوع پاسخ به درمان تزریقی آدالیمر (لینورا) در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده مقاوم به درمان در سال ۱۳۹۸.

سال تصویب: ۱۳۹۸

۲۸. بررسی الگوهای غذایی و برخی عوامل مرتبط با آن (عوامل دموگرافیک ، انتروپومتریک و اقتصادی) در بین زنان و مردان جمعیت کوهورت.

سال تصویب: ۱۳۹۸

۲۹.بررسی میزان تبعیت بیماران مبتلا به فشار خون از مصرف داروهای ضد فشار خون و عوامل موثر بر آن در مراجعه کنندگان کوهورت گیلان.

سال تصویب: ۱۳۹۸

۳۰.بررسی شیوع علایم گوارشی در افراد دیابتی و غیردیابتی در جمعیت کوهورت گیلان در سال ۱۳۹۸.

سال تصویب: ۱۳۹۸

۳۱. بررسی وضعیت خطر ۱۰ ساله حوادث قلبی و عروقی بر اساس ابزار ایراین و فرامینگهام در جمعیت کوهورت گیلان.

سال تصویب: ۱۳۹۸

۳۲. بررسی الگوی رژیم غذایی در افراد افسرده در جمعیت کوهورت استان گیلان سال۱۳۹۷.

سال تصویب: ۱۳۹۸

۳۳. مقایسه پیامدها و تابلوی انتقال بیماری کووید ۱۹ در افراد مشکوک به ابتلا به کووید ۱۹ در دو گروه دریافت کننده مراقب در منزل و مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی وفق بسیج مبارزه با کرونا.

سال تصویب: ۱۳۹۸

۳۴. بررسی ماندگاری ویروس کرونا در نمونه های گلو،‌ حلق و بینی، ادرار، مدفوع و خون بیمارن بهبود یافته از بیماری کووید ۱۹ در استان گیلان در سال ۱۳۹۹.

 سال تصویب: ۱۳۹۹

۳۵. بررسی عادات دست شستن حین و پس از فروکش کردن اپیدمی کوویید ۱۹ در کوهورت گیلان در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان در سال ۱۳۹۹.

سال تصویب:۱۳۹۹

۳۶. بررسی ویتامین D در مبتلایان به فشار خون در مراجعه کنندگان به کوهورت در سال ۱۳۹۸.

 سال تصویب:۱۳۹۹

۳۷. بررسی رفتارهای درمان طلبی و عوامل مرتبط با آن در افراد مبتلا به بیماری کوویید ۱۹ مراجعه کننده به بیمارستان های استان گیلان در سال ۱۳۹۹.

سال تصویب : ۱۳۹۹

۳۸. بررسی و فعالیت مصرف داروهای گیاهی و عوامل مرتبط با آن در طی پاندمی covid 19  در استان گیلان .

سال تصویب: ۱۳۹۹آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400