مرکز تحـقیقات بیماریهای گــوارش و کـبد گـیلان در بسیاری از پروژه های تحـقیقاتی حـضور فعال داشـته

 اسـت که تعدادی ازآنها به صورت پایان نامه می باشند. 
 
 
 پروژه های تحقیقـاتی متنوع GLDRC با در نظر گـرفتن برتری هـای تحقیقـاتی و اهـداف مـرکــز،تحقیقات

 بالینی پایه ای و اپیدمیولوژی هستند که عبارتند از:
 
  •   لپتوسپیروز                                   

  •   فاسیولا                                      

  •   پپتیک اولسر                                

  •   هپاتیت ویروسی                           

  •   بیماریهای انگلی روده 

  •   IBD

  •   IBS

  •   تغذیه

  •   هلیکوباکترپیلوری

  •  سرطانهای GI مانند: کانسر معدهکانسر مری -کانسر کولورکتال

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400