برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان
مصوبه بیانیه دورنمای مرکز:
مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان قصد دارد با انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه بیماریهای گوارش و کبد مبتنی بر نیاز جامعه موجب گسترش محدوده علم و ارتقای سلامت گوارشی افراد جامعه گردید، الگویی برای مراکز تحقیقاتی کشور باشد.
مصوبه بیانیه ماموریت مرکز:
مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به منظور گسترش بهداشت و سلامت گوارشی و کبد مردم این منطقه ایجاد شده است، تا از این طریق با برنامه ریزی در امور پژوهشی و ارائه راه حل های بهداشتی درمانی، مردم را در دستیابی به موارد ذیل  به بالاترین سطح سلامت یاری دهد.
•    ایجاد بستر مناسب پژوهشی جهت جذب نیروهای علاقه مند منطقه ای و ملی
•    ایجاد بستر مناسب آموزشی جهت آموزش متناسب با نیاز جامعه در راستای ارتقای سطح سلامت آنان در زمینه بیماریهای گوارش و کبد
•    بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماریهای گوارش و کبد
•    توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی در راستای ارتقای جایگاه علمی مرکز
•    افزایش تولید مقالات داخلی و خارجی
•    مشارکت در برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقه ای و ملی در زمینه بیماریهای گوارش و کبد
•    ایجاد تعامل علمی و پژوهشی با مراکز صنعتی و داروئی در سطوح منطقه ای ملی و بین المللی
•    بهبود و ارتقای سطح پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه بیماریهای گوارش و کبد
•    ارتقاء کوهورت گیلان
•    استقلال و خودکفایی مالی مرکز

مصوبه بیانیه ارزش های مرکز:
1-    رعایت اخلاق پزشکی و پژوهشی
2-    جلب مشارکت مردمی
3-    جلب رضایت گیرندگان خدمت
4-    همکاری بین بخشی
5-    حفظ کرامت انسانی با تکیه بر ارزشیابی اسلامی


الویت های پژوهشی:
پروژه های تحقیقـاتی متنوع GLDRC با در نظر گـرفتن برتری هـای تحقیقـاتی و اهـداف مـرکــز،تحقیقات بالینی پایه ای و اپیدمیولوژی هستند که عبارتند از:
 
•      لپتوسپیروز                                 
•      فاسیولا                                     
•      پپتیک اولسر                               
•      هپاتیت ویروسی                          
•      بیماریهای انگلی روده
•      IBD
•     IBS
•      تغذیه
•      هلیکوباکترپیلوری
•     سرطانهای GI مانند: کانسر معده - کانسر مری -کانسر کولورکتال
•    بیماری های مزمن غیر واگیر در کوهورت گیلان
اهداف مرکز
هدف کلی:
جلب دانشجویان مستعد پیراپزشکی و پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و تخصصی برای انجام پایان نامه های تحقیقاتی با اولویت های مرکز وکوهورت گیلان
اهداف اختصاصی:
جذب حداقل ۳ پایان نامه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارشد در هر سال
جذب۳ پایان نامه تحقیقاتی در مقطع دکترای حرفه ای پزشکی در هر سال
جذب۵پایان نامه تحقیقاتی در مقطع دکترای تخصصی پزشکی در هر سال
انتشار حداقل یک مقاله خارجی با امتیاز ISIو یا Pub Med به ازا هر پایان نامه در سالهدف کلی:
توسعه برنامه آموزش  دستیاران فوق تخصص گوارش در مرکز
اهداف ا¬¬ختصاصی:
مهیا نمودن شرایط فیزیکی و علمی بهتر جهت دستیاران فوق تخصصی گوارش
توسعه تجهیزات بخش آندوسکوپی ، ERCP، اندوسونوگرافی، مانومتری جهت ارتقاء آموزش دستیاران فوق تخصص گوارش

هدف کلی:
توسعه برنامه آموزش دکترای پژوهش محور
اهداف اختصاصی:
ارتقا سطح h Index  یکی از محققین مرکز به   ۱۵ جهت افزایش پذیرش دانشجو
برنامه ریزی در جهت ارتقا سطح h Index  سایر محققین مرکز در رشته های محتلف

هدف کلی:
بهره گیری از متخصصین و پژوهشگران داخلی و بین المللی رشته های مرتبط علوم بالینی و پایه برای مشارکت در انجام طرح های تحقیقاتی با اولویت مرکز وکوهورت گیلان
اهداف اختصاصی:
      شناسایی متخصصین و پژوهشگران بالینی و پایه در سطح استان و کشور جهت دعوت از آنان در اجرای طرح تحقیقاتی
      تهیه لیست الویت های پژوهشی مشترک گوارش و علوم بالینی و پایه مرتبط
      تهیه لیست الویت های پژوهشی کوهورت گیلان
اجرای پروژه های تحقیقاتی آزمایشگاهل و بالین  مرتبط با دستگاه گوارش(بیماریهای التهابی روده-سندرم روده تحریک پذیر- هپاتیت- سرطان- هلیکوباکترپیلوری و یسایر بیماری های غیر واگیر دستگاه گوارش )ّدرهر سال
اجرای حداقل   ۱۵پروژه تحقیقاتی مرتبط با کوهورت گیلان در سال
تجهیز آزمایشگاه جهت اجرای پروژه های مصوب آزمایشگاهی
مصوب نمودن و اجرای حداقل ۵ طرح مشترک بین دانشگاهی در هر سال
مصوب نمودن و اجرای حداقل یک طرح مشترک بین المللی در هر سال.

هدف کلی:
تداوم و توسعه ارتباطات علمی و بین المللی با مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی
اهداف اختصاصی:
اجرای کنفرانس ها و کنگره های منطقه ای و بین المللی
ادامه و بسط همکاری با پژوهشکده گوارش و کبد ایران
برقراری حداقل یک ارتباط جدید با مراکز معتبر علمی تحقیقاتی جهان در سال
هدف کلی:
تقویت نظام ارائه نتایج تحقیقات
اهداف اختصاصی:
توانمند سازی تمامی محققین مرکز با مهارتهای مقاله نویسی انگلیسی  از طریق کارگاه و آموزش انفرادی
آموزش نرم افزارهای SPSS، Endnote به تمامی محققین مرکز از طریق آموزش انفرادی
توانمند سازی تمامی محققین مرکز جهت نهایی سازی مقاله ،  شناسایی مجلات مرتبط و ارسال برای چاپ به مجلات معتبر از طریق کارگاه و آموزش انفرادی
افزایش مقالات منتشر شده داخلی انگلیسی زبان به میزان ۱۰ در صد در سال نسبت به سال قبل
افزایش مقالات منتشر شده خارجی به میزان ۴۰ درصد در سال نسبت به سال قبل
افزایش مقالاتQ1به میزان ۶۰٪  از کل مقالات

هدف کلی:
توانمند سازی اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز
اهداف اختصاصی:
ارائه فرصت مطالعاتی به اعضا هیات علمی مرکز حداقل یک نفر در هر سال
 مهیا نمودن شرایط جهت شرکت  اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز در کار گاه های آموزشی و پژوهشی
اعزام اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز برای شرکت در سمینار های بین المللی حداقل دو مورد در هر سال
تشویق اعضای هیات علمی و کارشناسان برتر مرکز در هر سال


هدف کلی:
بهینه سازی  برنامه های ثبت بیماری
اهداف اختصاصی:
جمع آوری مبتنی بر جمعیت داده های ثبت سرطان استان گیلان
تلاش در جهت ثبت سرطان معده در راستای اخذ مجوز کشوری آن
توسعه همکاری با سایر مراکز ثبت سرطان کشور
بهینه سازی  برنامه های ثبت بیماری ها در مرکز  از 5 مورد به 7 مورد تا پایان سال
تلاش در جهت ثبت بیماران مبتلا به فاسیولا در راستای اخذ مجوز کشوری آن
تلاش برای اخذ مجوز ثبت بیماری لپتوسپیروزیس


هدف کلی:
ارتقا سطح ارائه خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی بیماریهای گوارش و کبد
اهداف اختصاصی:
تکمیل تجهیزات ERCP تا پایان سال
تکمیل تجهیزات اندوسونوگرافی تا پایان سال


هدف کلی:
بروز رسانی اطلاعات اعضای هیات علمی ، پزشکان ، پرستاران و پیراپزشکان در خصوص داده های جدید گوارش و کبد
اهداف اختصاصی:
برگزاری حداقل 12 سمینار استانی در هر سال
برگزاری 1 سمینار کشوری در هر  سال مرتبط با هفته گوارش
برگزاری حداقل 1 سمینار کشوری در هر 3 سال
برگزاری حداقل 1 سمینار بین المللی در هر 10 سال
اخذ دوره های آموزش مداوم جهت تمامی سمینارها


هدف کلی:
توسعه آزمایشگاه مرکز
اهداف اختصاصی:
 بروز رسانی تجهیزات آزمایشگاه (سخت افزاری و نرم افزاری) برای آزمایشهای روتین گوارش
 آموزش پرسنل در دوره های تخصصی آزمایشهای پیشرفته مولکولی و سلولی
 بروزرسانی تجهیزات آزمایشگاه جهت آزمایش های تخصصی(الیزا، PCR، پاتولوژی، کشت هلیکوباکترپیلوری و ....)

هدف کلی:
ارتقاء کوهورت گیلان
اهداف اختصاصی:
  پیگیری مشارکت کنندگان در کوهورت گیلان با ریزش کمتر از یک درصد
 اتمام مرحله پذیرش مشارکت کنندگان در بخش بینایی سنجی و معاینات چشم کوهورت به میزان صددرصد تا پایان سال
 اجرای مرحله پذیرش مشارکت کنندگان در بخش شنوایی سنجی و تست های تعادلی به میزان 60 درصد تا پایان سال
 مصوب نمودن کوهورت سالمندی در سه ماهه اول سال
 تهیه تجهیزات لازم جهت اجرای کوهورت سالمندی
هدف کلی:
توسعه نظام مدیریت اطلاعات و فناوری
اهداف اختصاصی:
 افزایش منابع سخت افزاری به میزان 15 درصد وضع موجود در هر سال
 روزآمد سازی سایت مرکز و اضافه نمودن اخبار پژوهشی روز

هدف کلی:
توسعه فضای فیزیکی مرکز
اهداف اختصاصی:
 تهیه و تدوین گزارش در خصوص وضعیت فضای فیزیکی مرکز با توجه به تعداد پرسنل و حجم فعالیت
 تلاش در جهت افزایش فضای مرکز با توجه به الگوی مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

هدف کلی:
بهینه سازی نظام مالی مرکز
اهداف اختصاصی:
 شناسایی موانع و رفع آنها در جهت کسب ردیف مستقل مالی جهت مرکز

 

چارت مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد:

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400