تاریخ تصویب :

۲۵/۱/۱۳۹۳

اهداف :

۱. بررسی عوامل خطر و عوامل محافظت کننده بیماری های مزمن شایع  در بخش  تولمات شهرستان  صومعه سرا.

۲. بررسی شیوع و پخش بیماری های غیرواگیر در بخش تولمات شهرستان صومعه سرا.

۳. پیشگیری از بیماری های مزمن ( بیماری های قلبی عروقی، کلیوی ، کبدی ، ریوی‌، اعصاب، سندروم متابولیک،‌ دیابت و ...)‌ با انجام مطالعات مداخله ای در بخش تولمات شهرستان صومعه سرا.

۴. بررسی پیش آگاهی و میزا ن مرگ و میر در بیماری های مزمن شایع برای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی در بخش تولمات شهرستان صومعه سرا.

جمعیت مطالعه :

تمامی افراد  ۳۵ ـ۷۰ ساله ساکن بخش تولمات شهرستان صومعه سرا. 

روش های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه :

نمونه گیری ساده و تصادفی ـ افراد در این مطالعه حدااقل ۱۰۰۰۰ هستند.

جمع آوری داده ها :

جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ، مطالعات بالینی و الکتروکاردیوگرام ، آنتروپومتری ، اندازه گیری شیمیایی سرم خون وریدی ، مو، ناخن و ادرار صورت میگیرد  همچنین نمونه ها در مرکز مطالعات کوهورت ذخیره خواهند شد.

روش های پیگیری  بیماران:

در این روش افراد برای مدت حداقل ۱۰ سال مورد پیگیری قرار خواهند گرفت ، بنابراین ما در جریان بیماری جدید یا آدرس جدید آنها قرار خواهیم گرفت . پیگیری  افراد به صورت سالیانه و از طریق تلفن و ... می باشد و در ضمن آنها برای ادامه همکاری در این مطالعات مورد تشویق قرار میگیرند .

 مواجهات اصلی :

 شامل ۳ بخش زیر می باشد:

بخش عمومی : وضعیت اجتماعی اقتصادی ،‌وضعیت شغلی ، وضعیت سوخت، شیوه ی زندگی ،‌مطالعات آنتروپومتری، خواب،‌فعالیت بدنی ، عادات فردی) .

بخش تغذیه :‌ مصرف غذاها ، مکمل های غذایی،‌ نوع مصرف آب ، عادات غذایی.

بخش پزشکی : تاریخچه بارداری ، تاریخچه ابتلا به بیماری های مزمن ،‌ مصرف مواد مخدر ، سوابق بیماری  های  خانوادگی ،‌ بهداشت دهان و دندان ،‌  اندازه گیری فشار خون  و متغیرهای بیوشیمیایی.

 نتایج :‌

بیماری های شایع غیر مسری  و عوامل حساس پذ‌یری ژنتیکی برای بیماری های مزمن.

سایت های مرتبط برای مطالعه :

http://persiancohort.com/cohortsites/guilan/

http://www.gums.ac.ir/cohort 

همچنین نحوه ی دستیابی به داده های کوهورت و نحوه ی همکاری محققان در ۴ فایل ذیل موجود می باشد :

 PERSIAN Cohort Data Dictionary

خلاصه اپیدمیولوژیک طرح کوهورت (فارسی ) (انگلیسی) د

ذ


  
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400